Verkkoreportaasin synty: OSA 1
Nicklas Koski    Etusivu   

Tiivistelmä (osa 1)

TAMPEREEN YLIOPISTO
Tiedotusopin laitos

KÄMÄRÄINEN, ANNI: Verkkoreportaasin synty
Kirjoittavan toimittajan näkökulma
Journalistinen pro gradu -tutkielma: Kirjallinen erittely, 102 sivua, 21 liitesivua. Journalistinen teos, verkkoreportaasi Tehtaan kuolema
Tiedotusoppi
Toukokuu 1999

Tulosta
PDF-versio

OSA 1:
Kirjoittavan toimittajan näkökulma [251 kt]

OSA 2:
Taittajan näkökulma [529 kt]

LIITTEITÄ
Aikajana [10 kt]
Rakenne [14 kt]
Kyselylomake [HTML]

Tarvitset Acrobat Readerin


Opinnäytetyö käsittelee verkkoreportaasia. Työhön liittyy ryhmätyönä toteutettu journalistinen teos, verkkoreportaasi Tehtaan kuolema, jossa vastasin tekstien kirjoittamisesta. Analysoin kirjallisessa erittelyssä omaa osuuttani Tehtaan kuoleman teossa. Tutkimuskohteenani ovat verkkoreportaasin tekstien kirjoittamisen eri vaiheet ja ongelmat sekä verkkoreportaasin valmis teksti.

Tukeudun analyysissani verkkojournalismin, ”perinteisen” journalismin, hypertekstin ja elektronisen kirjallisuuden tutkimukseen. Pyrin myös sijoittamaan verkkoreportaasimme ja kirjallisen erittelyni uuden median tutkimuksen kenttään. Tärkeimpiä lähteitäni ovat Jakob Nielsenin (1995, 1997, 1999) tietoverkkoa ja hypertekstiä käsittelevät artikkelit ja kirjat sekä mm. Päivi Kuusiston ja Mika Pippurin (1998) verkkojournalismia tarkasteleva tutkimus. Reportaasin piirteitä analysoin Jo Bech-Karlsenin (1986, 1995) kirjojen pohjalta. Vuorovaikutteisuutta käsitellessäni käytän pääasiassa Espen Aarsethin (1997) ja Andy Cameronin (1995) pohdintoja.

Tutkin verkkoreportaasissamme ja kirjallisessa erittelyssäni, mitä voisi olla elämyksellinen, kiinnostava ja samalla informatiivinen journalistinen teksti verkossa. Varsinkin suomalaiset verkkojulkaisut tarjoavat nykyisin pääasiassa lehtijournalismin tapaan toimitettuja juttuja. Painettuun lehteen kirjoitettu aineisto ei kuitenkaan ole verkkojulkaisussa parhaimmillaan, sillä verkossa silmäily on korostunut lukutapa. Verkoissa liikkuva yleisö on kärsimätöntä ja ruudulta lukeminen raskasta. Pitkiä tekstimassoja pidetäänkin jopa pahimpana verkkojournalismia vaivaavana pulmana.

Pyrin löytämään vaihtoehtoja raskaille tekstimassoille ja tutkimaan, mitä nämä vaihtoehdot toimittajalle ja lukijalle merkitsevät. Verkkoreportaasimme Tehtaan kuolema on yksi mahdollinen vastaus näihin kysymyksiin. Journalistinen sisältö voi yhdistyä hypermediaan, ei-lineaarisuuteen ja vuorovaikutteisuuteen elämyksiä luovalla tavalla.

Journalistisen tekstin kirjoittaminen vuorovaikutteisuutta hyödyntävään, ei-lineaariseen hypermediateokseen on kuitenkin haastava tehtävä. Verkkoreportaasin toimittaja joutuu pohtimaan niin reportaasin ominaisuuksia, juonta kuin tekstinsä rakennettakin uudella, varsinkin lehtijournalismista poikkeavalla tavalla. Teoksen selkeä jako elämyksiä tarjoavaan osaan ja tietoa tarjoavaan osaan oli hyvä ratkaisu Tehtaan kuolemassa. Hyödynsin tekstissä myös runomuotoisuutta ja tajunnanvirtaa. Näin teksti tiivistyi riittävän lyhyeksi ja se voitiin muokata ei-lineaariseen, vuorovaikutteiseen muotoon.

ASIASANAT: VERKKOJOURNALISMI, VERKKOREPORTAASI, REPORTAASI, TEHTAAN KUOLEMA, INTERNET


Seuraavana Tiivistelmä (osa 2)

Nicklas Koski    Ylös    Etusivu   

© 1999 Anni Kämäräinen & Nicklas Koski • Verkkoreportaasin synty
Pävitetty 1.10.1999 • www.nicklaskoski.com/gradu