Verkkoreportaasin synty: OSA 1
Nicklas Koski    Etusivu   

Lähteet

Olen jakanut lähteet painettuihin (kirjat, sanoma- ja aikakauslehtiartikkelit, opinnäytteet), verkkolähteisiin ja muihin lähteisiin (luennot). Jos olen käyttänyt tekijältä useampaa samana vuonna julkaistua verkko- tai painettua lähdettä, olen järjestänyt julkaisut otsikon mukaiseen aakkosjärjestykseen.

Tulosta
PDF-versio

OSA 1:
Kirjoittavan toimittajan näkökulma [251 kt]

OSA 2:
Taittajan näkökulma [529 kt]

LIITTEITÄ
Aikajana [10 kt]
Rakenne [14 kt]
Kyselylomake [HTML]

Tarvitset Acrobat Readerin

Painetut lähteet

Aarseth, Espen (1997) Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Ahti, Risto & Toivonen, Markku (1988) Runouden kuntokoulu. Helsinki: Kirjapaja.

Aristoteles (1982) Runousoppi. Toinen painos. Suomennos Pentti
Saarikoski. Helsinki: Otava.

Barthes, Roland (1993) Tekstin hurma. (Alkuteos 1973.) Suomennos Raija Sironen. Tampere: Vastapaino.

Bech-Karlsen, Jo (1986) Avisreportasjen. Toinen painos. Oslo:
Universitetsforlaget.

Bech-Karlsen, Jo (1995) Featurereportasjen. Med en samling av ti norske feature-reportasjer. Toinen painos. Oslo: Universitetsforlaget.

Brodsky, Joseph (1988) Katastrofeja ilmassa. Esseitä. (Alkuteos 1986.)
Suomennos Paavo Lehtonen. Helsinki: Tammi.

Ekholm, Kai & Oesch, Klaus (1993) Hypermedia. Opas hypertekstin ja
hypermedian käyttäjälle. Helsinki: Otava.

Eskelinen, Markku (1997) Digitaalinen avaruus. Helsinki: WSOY.

Glasser, Theodore L. & Craft, Susan (1997) Kansalaisjournalismi ja
demokraattiset ideaalit. Suomennos Risto Kunelius. Tiedotustutkimus 4/1997, 22–36.

Glödstaf, Hannele (Toim.) (1999) Integroitu julkaiseminen. Tekniikka ja
käyttökokemukset. Kansallisen multimediaohjelman Kuluttajatutkimukset-hanke. Digitaalisen median raportti 2/98. Helsinki: Teknologian kehittämiskeskus

Hatva, Anja (1998) Verkkoilmaisu etsii itseään. Teoksessa Esteettinen ja
toimiva verkkojulkaisun ulkoasu. Toim. Hatva, Anja. Helsinki: Edita, 9-24.

Heikkilä, Heikki & Kunelius Risto (1997) Julkisen journalismin äärellä.
Ajatuskokeita pääsyn, keskustelun ja harkinnan käsitteillä. Tiedotustutkimus 4/1997, 4–21.

Heinonen, Ari (1997) Visiot: Uusi väline - uudet mahdollisuudet. Teoksessa
Palstoilta biteiksi.Johdatusta verkkolehtijournalismiin. Toim.Heinonen, Ari. Helsinki: Sanomalehtien Liitto, 47–53.

Heinonen, Ari (1998) Raportteja verkkojournalismista. Tampereen yliopisto,
Journalismin tutkimusyksikkö, Tiedotusopin laitos, Julkaisuja C 25/1998. Tampere.

Heinonen, Ari (1999) ”Se niinku kuuluu osata”. Internet
sanomalehtitoimittajan työssä. Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö, Tiedotusopin laitos, Julkaisuja C 28/1999. Tampere.

Hemánus, Pertti & Tervonen, Ilkka (1986) Vaihtoehtojournalismi,
minkälainen vaihtoehto? Kysymyksiä ja keskustelun avauksia. Tampereen yliopisto Tiedotusopin laitos, Julkaisuja Sarja C 8/1986. Tampere.

Hemánus, Pertti (1990) Journalistiikan perusteet. Johdatus tiedotusoppiin
2. Helsinki: Yliopistopaino.

Hemánus, Pertti (1992) Lehtijutun opissa. Reportaasin tekijä tekstinsä
subjektina. Tampereen yliopisto, Tiedotusopin laitos, Julkaisuja Sarja A 79/1992. Tampere.

Hietala, Veijo (1993) Kuvien todellisuus: johdatusta kuvallisen kulttuurin
ymmärtämiseen ja tulkintaan. Helsinki: Kirjastopalvelu.

Hintikka, Kari A. (1996) Uusi media - Viestintäkanava ja elinympäristö.
Teoksessa Johdatus uuteen mediaan. Toim. Tarkka, Minna & Hintikka, Kari A. & Mäkelä, Asko. Helsinki: Edita, 2–18.

Hulten, Lars J. (1990) Reportaget som kom av sig. Stockholm: JMK.

Isokääntä, Ari (1995) Journalistinen hyperavaruus Internetissä.
Esimerkkinä Poliisi-tv:n hyperavaruus. Tampereen yliopisto,
Tiedotusopin laitos. Journalistinen pro gradu -tutkielma. Tampere.

Isokääntä, Ari (1997) Rakenne palvelemaan käyttäjää. Teoksessa Palstoilta
biteiksi. Johdatusta verkkojournalismiin. Toim. Heinonen, Ari. Helsinki: Sanomalehtien Liitto, 21–29.

Järvinen, Aki (1999) Hyperteoria. Lähtökohtia digitaalisen kulttuurin
tutkimukselle. Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 60. Jyväskylä.

Kaasinen, Eija & Tammela, Antti. (1999) Tutkimus- ja
suunnittelumenetelmät. Teoksessa Integroitu julkaiseminen. Tekniikka ja käyttökokemukset. Kansallisen multimediaohjelman Kuluttajatutkimukset-hanke. Digitaalisen median raportti 2/98. Toim. Glödstaf, Hannele Helsinki: Teknologian kehittämiskeskus, 25–40.

Kolari Juha & Hagman, Sari & Kunnas, Jouko & Tammela, Antti (1999)
Koekäytön tulokset. Teoksessa Integroitu julkaiseminen. Tekniikka ja käyttökokemukset. Kansallisen multimediaohjelman Kuluttajatutkimukset-hanke. Digitaalisen median raportti 2/98. Toim. Glödstaf, Hannele Helsinki: Teknologian kehittämiskeskus, 91–141.

Koski, Aki (1998) Hankkeen kuvaus. Teoksessa Uusmedia kuluttajan
silmin. Kansallisen multimediaohjelman Kuluttajatutkimukset-hanke. Digitaalisen median raportti 2/98. Helsinki:Teknologian Kehittämiskeskus, 15-32.

Kunnas, Jouko & Hagman, Sari & Kaasinen, Eija & Vanhanen, Hannu &
(1999) Integroitu julkaiseminen. Teoksessa Integroitu julkaiseminen. Tekniikka ja käyttökokemukset. Kansallisen multimediaohjelman Kuluttajatutkimukset-hanke. Digitaalisen median raportti 2/98. Toim. Glödstaf, Hannele Helsinki: Teknologian kehittämiskeskus, 5–23.

Kuusisto, Päivi & Pippuri, Mika (1998) Verkkojulkaisun eväät. Tampereen
yliopisto, Tiedotusopin laitos, Julkaisuja Sarja C 24/1998. Tampere.

Kuvaja, Sini (1994) Uutistekstin soveltuvuus hypertekstiksi. Tampereen
yliopisto, Tiedotusopin laitos. Toimittajatutkinnon tutkielma. Tampere.

Laurel, Brenda (1993) Computers as Theatre. Reading (Mass.): Addison-
Wesley.

Liestøl, Gunnar (1994) Wittgenstein, Genette, and the Reader´s Narrative
in Hypertext. Teoksessa Hyper/Text/Theory. Toim. Landow, George P. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Lyyra, Jarkko (1998) Taitto ja uudet mediat. Teoksessa Loiri, Pekka &
Juholin, Elisa (1998) Huom! Visuaalisen viestinnän käsikirja. Helsinki: Inforviestintä Oy, Gummerus Kirjapaino Oy.

Manovich, Lev (1996) Tietokoneruudun arkeologiaa. Teoksessa Johdatus
uuteen mediaan. Toim. Tarkka, Minna & Hintikka, Kari A. & Mäkelä, Asko. Helsinki: Edita, 166-182.

Miettinen, Jorma (1984) Toimitustyö. Journalistiksi suunnistautuvan
oppikirja. Helsinki: Gaudeamus.

Murray, Janet H. (1997) Hamlet on the Holodeck. The Future of Narrative in Cyberspace. New York: The Free Press.

Nielsen, Jakob (1995) Multimedia and Hypertext. The Internet and Beyond.
Boston: AP Professional.

Nykysuomen sanakirja (1976) Osat I ja II. A–K. Helsinki: Suomalaisen
kirjallisuuden seura. WSOY.

Näyttö kuin paperia lukisi. Helsingin Sanomat 24.4.1999. D1.

Olkinuora, Hannu (1998) Sulkakynästä internettiin, mikä muuttui?
Teoksessa Hiiriä ja ihmisiä.Kolmetoista kirjoitusta satunnaisesta maailmasta. Toim. Salin, Virpi. Helsinki: Markkinointi Viherjuuri.

Orava, Teija (1998) Mitä interaktiivisuus tuo julkaisuun. Teoksessa
Esteettinen ja toimiva verkkkojulkaisun ulkoasu. Toim. Hatva, Anja. Helsinki: Edita, 111-119.

Röyskö, Hannele (1998) Elektronista paperia kehittelevä professori
Helsingissä: Sähköisiä lehtiä tulossa markkinoille 3–5 vuodessa. Helsingin Sanomat, talousuutinen. 22.4.1998.


Salin, Virpi (Toim.) (1998) Hiiriä ja ihmisiä. Kolmetoista kirjoitusta
satunnaisesta maailmasta.Helsinki: Markkinointi Viherjuuri.

Seretin, Leena (1999) Sähköposti nakertaa kirjoitustaitoa. Opettaja,
haastatteluartikkeli. 4/1999, 18–19.

Sirkkunen, Esa (1996) Matkalla vaarien maahan. Tiedotustutkimus 3/1996,
22–42.

Stenbäck, Irma (1999) Juice Leskinen lukutaito-seminaarissa: ”Suomen
kieli on kuin ruisleipä kuituineen”. Helsingin Sanomat, uutinen 3.2.1999.

Tahvonen, Juha (1998) Verkkojulkaisun typografia. Teoksessa Esteettinen
ja toimiva verkkkojulkaisun ulkoasu. Toim. Hatva, Anja. Helsinki: Edita, 55–68.

Tarkka, Minna (1996) Narratiivisuus ja vuorovaikutuksen tilat. Teoksessa
Johdatus uuteen mediaan Toim. Tarkka, Minna & Hintikka, Kari A. & Mäkelä, Asko. Helsinki: Edita, 195–206.

Turpeinen, Päivi (1998) Tarpeet ja motiivit. Teoksessa Uusmedia kuluttajan
silmin. Kansallisen multimediaohjelman Kuluttajatutkimukset-hanke. Digitaalisen median raportti 2/98. Helsinki: Teknologian Kehittämiskeskus, 51–70.

Uusmedia kuluttajan silmin (1998) Kansallisen multimediaohjelman
Kuluttajatutkimukset-hanke. Digitaalisen median raportti 2/98. Helsinki: Teknologian kehittämiskeskus.

Vanhanen, Hannu (1996) IMUSTo-journalismi intergroituvassa
multimediaympäristössä. Teoksessa IMU ja journalismi. (1999) Toim. Kunnas, Jouko & Vanhanen, Hannu & Röksä, Jarmo. Tampere: Tampereen yliopisto, Tiedotusopin laitos, Journalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikkö. Osaraportti, 19 sivua.

Vanhanen, Hannu (1997) Vanha ja uusi media sulautuvat toisiinsa.
Journalisti 13.11.1997, 16–17.

Wessman, Lili (1993) Reportteri tyyliniekkana. Amerikkalaisen New
Journalismin kriittinen tarkastelu. Tampereen yliopisto, Tiedotusopin laitos. Pro gradu -tutkielma. Tampere.

Virolainen, Pekka (1999) E-bisneksen sanansaattaja. Markkinointi &
Mainonta 15/1999, 9.

Wiio, Osmo A. (1989) Viestinnän perusteet. 5., uudistettu painos. Espoo:
Weilin+Göös.

Wolfe, Tom & Johnson E.W. (1973) The New Journalism. New York: Harper
& Row.

Toissijaiset lähteet

Landow, George P. (1992) Hypertext. The Convergence of Contemporary
Critic Theory and Technology. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. (Lainattu toissijaisesta julkaisusta Soikkeli, Markku (1996) Älykästä kirjaa etsimässä. (10.2.1999) www.utu.fi/hum/kkirjallisuus/sanelma/markku.html

Jaakohuhta, Hannu (1996) Suuri tietotekniikan tietosanakirja: käsitteistö
ja sanasto. Espoo: Suomen atk-kustannus. (Lainattu toissijaisesta
julkaisusta Kuusisto, Päivi & Pippuri, Mika (1998) Verkkojulkaisun eväät. Tampereen yliopisto, Tiedotusopinlaitos, Julkaisuja Sarja C 24/1998. Tampere.

Verkkolähteet

Hakasuluissa on päivämäärä, jolloin sivu on luettu. Alimpana on URL-osoite, josta viitattu dokumentti kyseisenä päivänä löytyi.

Cameron, Andy (1995) Dissimulations. Illusions of interactivity. [12.4.1999]
www.sva.edu/MFJ/journalPages/MFJ28/Dissimulations.html

Deemer, Charles (1994) What is hypertext? [10.2.1999]
www.teleport.com/~cdeemer/essay.html

Järvinen, Petteri (1997) Internet rapistaa kieltä. Helsingin Sanomat.
Artikkeli Tieto & Kone -osastossa 31.7.1997. [21.4.1999]
www.pjoy.fi/lehdet/hs310197.htm

Järvinen, Petteri (1999) Vanha ja uusi media. Tietokone 1/1999. [21.4.1999]
www.pjoy.fi/lehdet/9901pj.htm

Krohn, Leena (1994) Kirjallisuus ja paratodellisuus. [21.4.1999]
www.kaapeli.fi/krohn/paratodell.html

Krohn, Leena (1995) Kirjoituksen virtuaalisuus. [21.4.1999]
www.kaapeli.fi/krohn/internet.html

Morkes, John & Nielsen, Jakob (1997) Concise, Scannable, and Objective:
How to Write for the Web. Useit.com. [18.12.1998]
www.useit.com/papers/webwriting/writing.html

Mäkelin, Matti (1998) Portaalit–verkon solmut. [7.5.1999]
www.hmv.fi/docs/portal.htm

Nielsen, Jakob (1997a) Be Succint! (Writing for the Web). Alertbox.
[17.12.1998] www.useit.com/alertbox/9703b.html

Nielsen, Jakob (1997b) How Users Read on the Web. Alertbox. [18.12.1998]
www.useit.com/alertbox/9710a.html

Nielsen, Jakob (1997c) Why Web Users Scan Instead of Read. Alertbox.
[18. 12.1998] www.useit.com/alertbox/whyscanning.html

Nielsen, Jakob (1999) Differences between Print Design and Web design.
Alertbox [12.4.1999] www.useit.com/alertbox/990124.html

”NITE” (Ei päiväystä) The ”Digital Ink Revolution”. [16.4.1999]
www.osopininion.com/Opinions/NITE/NITE34.html

Rodenbeck, Eric (1998) (Ei otsikkoa). Teoksen alkupuheenvuoro The Remedi
Project -verkkogalleriassa. [15.12.1998]
www.theremediproject.com/

Soikkeli, Markku (1996) Älykästä kirjaa etsimässä. [10.2.1999]
www.utu.fi/hum/kkirjallisuus/sanelma/markku.html

What is Colors (1999) [8.5.1999]
www.benetton.com/colors/

Muut lähteet

Numminen, Petteri (1998) ”Kuolema verkossa ja muita kokemuksia
webortaaseista”, Tietoverkkopalvelujen maisteriohjelmaan kuulunut luento Tampereen yliopistossa 4.11.1998.

Soikkeli, Markku (1998) Luento Elektronisen kuvajournalismin
maisteriohjelmaan kuulunut luento Tampereen yliopistossa.


Tutkielmassa mainittuja sivustoja

Benetton Colors. Benetton-yhtiön verkkojulkaisu. [12.5.1999]
www.benetton.com/colors/

Bosnia; Uncertain Paths to Peace. Gilles Peressin vuorovaikutteinen
kuvaessee. [12.5.1999] www.nytimes.com/bosnia/

Helsingin Sanomat. Verkkoliite. [12.5.1999]
www.helsinginsanomat.fi (vaatii salasanan)

Helsingin Sanomat. Verkkoliite. Klik-osaston arkisto. Linkit
webortaaseihin. [12.5.1999]
www.helsinginsanomat.fi/klik/klikarkisto/ (vaatii salasanan)

Iltalehti Online. Verkkojulkaisu [13.5.1999]
www.iltalehti.fi

Julia Beta (1997) Sähköiset tekstit -kurssin lopputyönä Turun yliopiston
kotimaisen kirjallisuuden oppiaineessa tehty hyperromaani. [12.5.1999]
www.utu.fi/hum/kkirjallisuus/romaani/juliab.htm

The Remedi Project. Verkkogalleria. [12.5.1999]
www.theremediproject.com/

Sirkus.com. Telia InfoMedian verkkojulkaisu. [12.5.1999]
www.sirkus.com/

Turun Sanomat. Verkkojulkaisu. [13.5.1999]
www.turunsanomat.fi


Seuraavana Osa 1: Liitteet

Nicklas Koski    Ylös    Etusivu   

© 1999 Anni Kämäräinen & Nicklas Koski • Verkkoreportaasin synty
Pävitetty 1.10.1999 • www.nicklaskoski.com/gradu